0722 399 895 [email protected]

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată,  Biroul executorilor Judecatoresti asociati Popescu Marian si Popescu Adina Vali, vă stă la dispoziție cu următoarele servicii:

PUNEREA ÎN EXECUTARE A DISPOZIȚIILOR CU CARACTER CIVIL DIN TITLURILE EXECUTORII

Executarea silită a dispozițiilor din titlurile executorii, potrivit Codului de Procedură Civilă se realizează prin două modalități:

 

EXECUTĂRI INDIRECTE – Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului este reprezentată de acel tip de executare silită prin care creditorul, ce are de realizat o creanță bănească, urmărește să realizeze această creanță prin valorificarea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau prin poprirea sumelor de bani pe care acesta le deține la terțe persoane.

Acest tip de executare silită poate fi efectuată în următoarele modalități:

EXECUTAREA SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

Pentru realizarea creanțelor sale, creditorul va putea urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane. Creditorul poate indica bunurile mobile asupra cărora ar voi să se facă executarea. Dacă executorul judecătoresc apreciază că prin valorificarea acestor bunuri nu se asigură realizarea drepturilor creditorului, el va urmări și alte bunuri.

EXECUTAREA SILITĂ A BUNURILOR IMOBILE

Executare silită imobiliară, formă a executării silite indirecte ce are ca obiect bunuri imobile inclusiv dreptul de uzufruct sau dreptul de superficie asupra unui imobil, care aparţin debitorului şi prin care se tinde la satisfacerea creanţelor creditorului prin valorificarea acestor bunuri.

Imobilele urmărite silit se valorifică prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă şi prin alte modalităţi admise de lege, inclusiv prin încuviinţarea de către executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, ca debitorul să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor.

EXECUTAREA SILITĂ PRIN POPRIRE

Poprirea este acea modalitate de executare silită ce constă în indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condițiile prevederilor legale, executarea silită prin poprire se poate efectua si pentru bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele său.

URMĂRIREA SILITĂ A FRUCTELOR NECULESE SI A RECOLTELOR PRINSE DE RADACINA INCLUSIV A VENITURILOR PROVENITE DIN EXPLOATAREA BUNURILOR IMOBILE

Acest tip de executare silită indirectă se efectuează de executorul judecătoresc în vederea urmăririi bunurilor debitorului reprezentate de fructele neculese și de recoltele ce acesta urmează să le obțină. Fructele neculese și recoltele prinse de rădăcini aparținând debitorului nu se pot urmări decât pe bază de titluri executorii, ele pot fi însă sechestrate oricând, dar urmărirea silită nu se va putea face decât în cele 6 săptămâni dinaintea coacerii lor.

Tot prin această metodă de executare silită se pot urmări și toate veniturile prezente și viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului sau asupra cărora el are un drept de uzufruct.

De asemenea, se pot urmări și veniturile debitorului arendaș sau chiriaș provenite din exploatarea imobilelor arendate sau închiriate. 

EXCEPȚII APLICABILE ÎN CAZUL EXECUTĂRII SILITE A BUNURILOR SAU VENITURILOR

Există și excepții prevazute de lege cu privire la bunurile ce pot fi urmărite, sumele ce pot fi urmărite sau limitele urmăririi veniturilor bănești, astfel încât am facut o scurtă prezentare a acestora pentru a veni în sprijinul oricărei persoane interesate.

– Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

a) sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție;

b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c) sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înființării popririi. Atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri.

– Limitele urmăririi veniturilor bănești

Salariile și alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii;

b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părții ce depășește jumătate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensația acordată salariaților în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziții legale, precum și sumele cuvenite șomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligație de întreținere și despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel și urmărirea acestor drepturi se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.

Alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.